Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken deel uit van elke tussen Firma van der Zwaan en opdrachtgever gesloten overeenkomst. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen dan van toepassing indien die door Firma van der Zwaan uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

2. Aanbiedingen.

Aanbiedingen van Firma van der Zwaan zijn vrijblijvend. tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld. Opdrachten, wijzigingen daarin, alsmede alle daaruit voortvloeiende nadere opdrachten en/of overeenkomsten zijn slechts bindend nadat en voor zover zijn uitdrukkelijk schriftelijk door Firma van der Zwaan zijn bevestigd.

3. Prijzen.

Prijzen, door Firma van der Zwaan opgegeven, zijn, voorzover het tegendeel niet schriftelijk blijkt, berekend exclusief omzetbelasting en transportkosten. Indien Firma van der Zwaan met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Firma van der Zwaan niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Firma van der Zwaan mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

4. Reis- en verblijfkosten.

De door Firma van der Zwaan voor de opdracht gemaakte reis- en/of verblijfkosten kunnen door Firma van der Zwaan aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Verzending.

De wijze van verpakking en verzending wordt door Firma van der Zwaan bepaald. De goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, voorzover het tegendeel niet schriftelijk blijkt.

6. Levertijd.

De levertijd, die zo nauwkeurig mogelijk door Firma van der Zwaan wordt aangegeven, gaat in zodra Firma van der Zwaan de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, in het bezit is van alle door de opdrachtgever te verstrekken gegevens en eventueel goederen, en nadat Firma van der Zwaan, indien van toepassing, een door de opdrachtgever bij de opdracht te betalen betalingstermijn heeft ontvangen c.q. nadat een overeengekomen zekerheid is gesteld. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever Firma van der Zwaan derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De levertijd kan worden verlengd als gevolg van de door opdrachtgever na aanvang van de levertijd gewenste veranderingen in de te leveren goederen. De levertijd kan tevens worden verlengd met de tijd dat de opdrachtgever te laat is met de betaling van enig door hem verschuldigd bedrag, alsmede met de tijd gedurende welke er sprake is van overmacht in de zin van deze voorwaarden.

Firma van der Zwaan heeft aan eventuele verplichtingen ten aanzien van de levertijd voldaan, wanneer hetzij de goederen of, zulks te onzer beoordeling, de belangrijkste onderdelen daarvan, ter afname voor de opdrachtgever beschikbaar zijn, hetzij, indien zij ter verzending gereed zijn. Heeft Firma van der Zwaan aangenomen de goederen op te stellen, dan eindigt de levertijd met de opstelling ter plaatse van de goederen of, zulks te onzer beoordeling, de belangrijkste onderdelen daarvan.

7. Betaling

Betaling dient te geschieden op een door Firma van der Zwaan aangegeven rekening, binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting of compensatie. Bij niet tijdige betaling zal de opdrachtgever een rente verschuldigd zijn van 2% boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank, met een minimum van de wettelijke rente, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Tevens zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke Firma van der Zwaan moet maken in verband met verzuim van de opdrachtgever, voor rekening van de opdrachtgever zijn. Ingeval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten minimaal 15% van het uitstaande bedrag belopen. Alle betalingen zullen in de eerste plaats strekken tot betaling van kosten, vervolgens van verschuldigde rente, terwijl het restant in mindering zal worden gebracht op de oudste uitstaande factuur. Een en ander geldt ook ingeval van faillissement of sursťance van betaling. Eventueel overeengekomen kortingen of bonussen zijn slechts verschuldigd indien de opdrachtgever al zijn verplichtingen over de betrokken periode volledig is nagekomen.

8. Reclames

a. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

b. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk aan Firma van der Zwaan te melden.

c. Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zeven dagen na aflevering, schriftelijk te melden aan Firma van der Zwaan.

d. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Firma van der Zwaan worden geretourneerd.

9. Eigendomsvoorbehoud

a. De door Firma van der Zwaan geleverde zaken blijven het eigendom van Firma van der Zwaan totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Firma van der Zwaan gesloten koop- overeenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Firma van der Zwaan verrichte of te verrichten diensten,

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).

b. Door Firma van der Zwaan afgeleverde zaken, die krachtens lid a onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

c. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Firma van der Zwaan gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid a bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

d. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Firma van der Zwaan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

e. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Firma van der Zwaan:

- de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Firma van der Zwaan geleverde zaken te verpanden aan Firma van der Zwaan op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Firma van der Zwaan;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Firma van der Zwaan ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

10. Garantie

Indien de door Firma van der Zwaan geleverde goederen onder garantiebepalingen ressorteren, zullen deze bepalingen worden vermeld op de rekening. Voorwaarde voor garantie is dat Firma van der Zwaan binnen 14 dagen na het constateren van het gebrek, daaromtrent schriftelijk alle gegevens worden verstrekt, dat voorts de goederen door de opdrachtgever gemonteerd, onderhouden, behandeld en op oordeelkundige wijze toegepast of gebruikt blijken te zijn en dat daaraan door derden zonder voorafgaande toestemming van Firma van der Zwaan geen veranderingen of reparaties zijn verricht. Voor goederen en/of onderdelen daarvan, door Firma van der Zwaan van derden betrokken of voor werk door derden verricht, geldt slechts de garantie van de desbetreffende derde. Onze garantieplicht blijft achterwege zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst jegens Firma van der Zwaan niet nakomt. Het beweerdelijk niet nakomen van de garantieverplichtingen van Firma van der Zwaan jegens de opdrachtgever ontheft hem echter niet van zijn verplichtingen uit de met Firma van der Zwaan gesloten overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

Voor directe of indirecte schade, welke tijdens de montage, reparatie of niet tijdige levering of als gevolg daarvan mochten ontstaan aan eigendommen en/of personen van opdrachtgever en/of van derden, is Firma van der Zwaan niet aansprakelijk, tenzij deze schade te wijten is aan grove schuld van Firma van der Zwaan. De aansprakelijkheid van Firma van der Zwaan voor schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken produkten of, indien dat hoger is, tot het bedrag dat hij zelf ter zake van die schade op zijn toeleveranciers of assuradeuren kan verhalen.

12. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Firma van der Zwaan zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Firma van der Zwaan wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Firma van der Zwaan; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Firma van der Zwaan afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

b. Firma van der Zwaan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Firma van der Zwaan haar verbintenis had moeten nakomen.

c. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Firma van der Zwaan opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Firma van der Zwaan niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

d. Indien Firma van der Zwaan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Firma van der Zwaan en opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn.

14. Jurisdictie

Alle geschillen welke tussen Firma van der Zwaan en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met tussen hen gesloten overeenkomsten zullen, voorzover behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, tenzij Firma van der Zwaan mocht besluiten de voorgeschreven competentieregels te volgen.

15. Wijziging van voorwaarden

Firma van der Zwaan is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Firma van der Zwaan zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Zwaan_banner
Button_bg